Photos, Images, Albums - English, Urdu & Arabic
Home    ⇰ Hidayat  [77 Photos]
Aur yeh dunia ki zindagi siwae faraib kay aur kuch bhi nahi - Quran Aal Imran-185